RKSVN App


Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom RKSVN? Download dan nu de RKSVN app!


Notulen ALV sept. 2017

Geplaatst op: 26-09-2018 - 967 keer gelezen

Beste lid van RKSVN,

Onderstaand vinden jullie de notulen terug van de Algemene Leden Vergadering 2017. Normaliter worden deze opgelezen gedurende de vergadering. Echter dit jaar, met de nieuwe opzet, zal dit niet meer gebeuren. Hiervoor in de plaats hebben jullie hierbij de mogelijkheid om de notulen terug te lezen.


Wanneer jullie vragen hebben hieromtrent, kunnen jullie deze sturen naar secretaris@rksvn.nl.

Met sportieve groet,
Bestuur RKSVN

Algemene Ledenvergadering 2016 – 2017  Dinsdag 26 sept. 2017

1. Opening
Opening door onze voorzitter Piet Emonts. Hij heet iedereen van harte welkom. Piet en de overige aanwezigen staan even stil bij het overlijden van ons erelid Wim Simons. Verder haalt Piet de degradatie naar de 5e klasse aan van ons 1e elftal.

2. Presentielijst
Afmeldingen zijn er van John Triepels, Jo Raemakers, Wil Bongers, Jort Raemakers, Fer Nijsen, Mia Triepels, Tiny Hebben en Michel a/d Boom. Er zijn 7 bestuursleden aanwezig en 24 leden.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2016 – 2017
Dit wordt voorgelezen door Andrew Leenen en door de vergadering goedgekeurd.

4. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag wordt door Andrew Leenen voorgelezen. Het afscheid van Jan Visser wordt gemist in het jaarverslag.

5. Financieel verslag seizoen 2017 - 2018
a) Jaarverslag van de penningmeester Gerdie Derikx wordt goedgekeurd
Kosten gas, water en elektra blijven een punt van aandacht.
b) Verslag kascommissie: Peter Claessen en Maurice Janssen hebben de kascontrole uitgevoerd. Alles is naar behoren uitgevoerd en akkoord. Beiden vragen aan de vergadering om Gerdie Derikx decharge te verlenen. Dit wordt verleend onder applaus.
c) Verkiezing kascommissie: Peter Claessen is aftredend. Maurice Janssen en Rob Geenen zullen volgend jaar de kascontrole gaan uitvoeren.

6. Vaststellen van de begroting 2017 - 2018
Gerdie leest de begroting voor en deze wordt goedgekeurd.

7. Vaststellen contributie
Contributie blijft op hetzelfde peil. Evt. verhoging in seizoen 2018 – 2019.

8. Bestuursverkiezing:
Aftredend: Hans Wassenberg. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en ontvangt een attentie.
Toetredend: Ad Crompvoets en Bart Wulms. De vergadering gaat akkoord met een applaus.

9. Wat verder ter tafel komt / 10. Rondvraag
Stand van zaken beleidsplan?

 • Park Leudal Oost
 • Vlag RKSVN niet in de kerk bij uitvaartdienst Wim Simons -> na overleg met de familie
 • Plaatsing slimme meter?
 • Cursus EHBO voor jonge jeugdleden aanbieden?
 • EHBO koffer plaatsen in de gang
 • Walking voetbal iets voor RKSVN?
 • Ideeën die spelen, bij wie indienen? Commissie maken? Ideeënavond organiseren?
 • Fietsparkeerprobleem op de zaterdagen
 • Stel inkomsten Penalty-toernooi vallen weg, wat dan?
 • Evt. toernooien zelf gaan organiseren?
 • Dienstenveiling organiseren?
 • Enkele jeugdleden nog geen trainingspak

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15u. Hij bedankt allen voor zijn of haar aanwezigheid en de inzet voor RKSVN het afgelopen seizoen.

Klik hier voor een digitale versie van de notulen.