Historie: voor 1940

In de dertiger jaren werd reeds in Neer gevoetbald. Sommigen zijn van mening, dat zelfs voor 1930 reeds wedstrijden zijn gespeeld. Om hierover gegevens te verkrijgen, hebben wij bij onze oudleden zo diep in de herinnering moeten teruggrijpen, dat mogelijk de werkelijkheid misschien niet helemaal juist is weergegeven. Wij hebben echter gemeend om U deze feiten niet te mogen onthouden. Het schijnt dat zich vroeger ook reeds moeilijkheden rond een goede terrein accommodatie hebben voorgedaan. Hoe is anders te verklaren, dat in de periode voor 1940 op drie verschillende terreinen is gespeeld. Bekend is, dat destijds werd gevoetbald op het terrein bij Gendijk waar nu de gebr. Jan en Jo Boonen wonen. Naderhand is nog enige tijd gespeeld op een terrein van de heer A..Theelen aan de Napoleonsweg Zuid.

In het voetbalseizoen 1930-1931, de juiste datum moeten wij U helaas schuldig blijven, zijn seriewedstrijden gehouden op een terrein van de fam. Vaessen op Hanssum. Deze wedstrijden moeten bijzonder veel belangstelling hebben getrokken. Ook het aantal deelnemende clubs was behoorlijk te noemen. Er werd in twee afdelingen gestreden om de eerste plaats met als inzet een fraaie beker. In de eerste afdeling werd de 1ste plaats bereikt door Horn en in de 2de afdeling eindigde DOSKO uit Roermond op de 1ste plaats. Bij deze vereniging, die kort hierna een fusie met R.F.C-Roermond heeft aangegaan, stonden o.a. de gebr. Frans en René Pijpers uit Swalmen opgesteld, spelers die met R.F.C.-Roermond zulke grote successen hebben behaald in de hoogste afdeling van het Nederlandse voetbal. Enthousiaste voetballers uit het grijze verleden zijn onder meer Jean Geelen (Aannemer), meester Timmermans, Marcel Op 't Root en Joseph Hermans. De techniek en de tactiek van het voetbalspel werd hun bijgebracht door,,Frenske" die werkte bij de Fa. van Esser, destijds nog in Neer gevestigd. In de dertiger jaren werden ook kringwedstrijden gespeeld, waarin Neer o.a. werd vertegenwoordigd door de heer L.Goltstein, die als doelverdediger verschillende keren van de partij is geweest. In dit kort bestek hebben wij U iets willen vertellen over het voetballen in Neer voor 1940. Wij zijn er ook van overtuigd dat wij hierin niet volledig zijn geweest. Wij hopen, dat U ons dit niet kwalijk zult nemen.

De Eerste Levensjaren
Het spreekwoord, dat een kleine oorzaak grote gevolgen kan hebben, kunnen we met enige variatie van toepassing brengen op de oprichting van de voetbalclub. De directe aanleiding tot het oprichten van de voetbalvereniging is nl. geweest het feit, dat de heer Pierre Geelen, zoals iedere Neerse jongen lid van het Patronaat, zijn lidmaatschap opzegde. En zoals het zo vaak gaat als één schaap over de dam is, kreeg ook Pierre Geelen gezelschap van jongens, die niet meer lid van het Patronaat wensten te zijn. Deze jongens zochten ijverig naar een vorm van ontspanning, die zijzelf niet konden verwezenlijken. Echter geen nood. Zij bleven niet stil zitten en zo stapten zij op een zondagmiddag in de lente van 1940 heel schuchter het café van H. Geraets op de Bergerstraat binnen. Het was voor de meesten van hen nl. de eerste keer dat zij een café bezochten. Hun bedoeling op deze zondagmiddag was niet om zoals gebruikelijk een glas bier te gaan drinken. Neen, zij waren gekomen om personen te vinden, die hen zouden willen helpen bij de oprichting van een voetbalclub. Zij troffen het bijzonder goed. Een groepje aanwezige personen, bestaande uit o.a. de heren Jac. Strous, Th.Berben, M.Emonts, Th.Thomassen, M.Geraets, etc. waren al even enthousiast over hun idee. Het begin was gemaakt. De volgende stap zou niet lang op zich laten wachten. De heer Mathieu Geraets van de Bergerstraat liet er geen gras over groeien en deed diezelfde week nog aan enkele Neerse inwoners een schrijven toekomen, waarin zij werden verzocht tot het bijwonen van een vergadering bij Toon Timmermans aan de Kerk. De agenda voor deze vergadering vermeldde slechts één punt: OPRICHTING VOETBALCLUB. Deze vergadering had als resultaat, dat de oprichting van een voetbalclub een feit was geworden. Het gekozen bestuur zag er als volgt uit: L.Goltstein, voorzitter, L.Rijs, secretaris, de overige vermelde personen leden. Tot geestelijk adviseur werd benoemd de weleerw.Heer Rieter, kapelaan te Neer. Hierbij moet worden opgemerkt, dat nog niet officieel van een voetbalclub kon worden gesproken. Formeel moest nog het een en ander worden geregeld. Historisch gezien is het jammer, dat de juiste datum van de vergadering bij ,,Toon" niet bekend is. Uit hetgeen enkele oud leden zich hierover kunnen herinneren, moet het omstreeks april 1940 zijn geweest. De formele bekrachtiging werd niet afgewacht. Onder de naam RKVVN (Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Neer) werd al gestart met organiseren van wedstrijden. De eerste oefenwedstrijd tegen een elftal van in de omgeving gelegerde Nederlandse Militairen kon door het invallen van de Duitsers op 10 Mei 1940 geen doorgang vinden. Het begin van de oorlog heeft eigenlijk alle plannen om de bestuurlijke organisatie van RKVVN formeel zo snel mogelijk geregeld te krijgen naar een later tijdstip verschoven. Enige tijd na het invallen van het Duitse leger begon het dagelijkse leven weer een beetje normaal opgang te komen. De draad werd snel weer opgepakt om de voetbalclub op korte termijn formeel gestalte te geven. Het in de lente reeds gekozen bestuur van RKVVN schreef voor 17 Juli 1940 een vergadering uit, te houden op de zolder van de Jongensschool. De als geestelijk adviseur in het bestuur opgenomen Kapelaan Rieter was namelijk fel tegen het houden van vergaderingen in een café. Tegenwoordig zou dat geen probleem behoeven te zijn. Op deze vergadering, welke een algemene ledenvergadering was, werden onder meer de huishoudelijke reglementen vastgesteld. Hierin stond bijvoorbeeld een eis van de geestelijk adviseur, dat iemand, die lid van de vereniging wilde worden minstens 17 jaar moest zijn. Bovendien eiste hij van de leden, dat ze geen sterke drank gebruikten en na de wedstrijd rechtstreeks naar huis gingen. Het lidmaatschap van het Patronaat of de H.Familie was eveneens verplicht. Zo kreeg de in April 1940 inofficieel opgang gekomen voetbalclub formeel haar beslag. De gemeenschap Neer had er met ingang van 17 Juli 1940 een nieuwe vereniging bij, de voetbalclub RKVVN. Het eerder gevormde bestuur kreeg van de algemene leden vergadering het vertrouwen om door te gaan.